Om Gardasil – är det så bra, och framförallt ofarligt som det låter?

Posted on maj 15, 2011

0


Har hört reklam på radion flera gånger den senaste tiden där unga tjejer uppmanas vaccinera sig mot livmoderhalscancer. Känner därför att det är hög tid att skriva en inlägg om detta, förhoppningsvis hamnar någon klok mamma eller tjej själv här innan de bestämmer sig. Har nämligen själv hört om otaliga biverkningar och tom dödsfall när det gäller just gardasil. Men det är inget som näms i radioreklamen! Självklart vill man skydda sig mot livmoderhalscancer, men det finns bättre sätt än vaccin. Därför tänkte jag samla lite info här, som ni gärna får sprida vidare – så att var och en kan fatta ett beslut som känns bra för dem, grundat på fakta som visar både för och nackdelar. Räknar med att ni fått veta fördelarna redan, så jag tänkte fokusera på nackdelarna i kommande inlägg. 

Börjar med ren och klar info från FASS:

Gardasil är ett vaccin för användning från 9 års ålder för prevention av premaligna genitala cellförändringar (cervix, vulva och vagina) och cervixcancer orsakat av vissa onkogena typer av humant papillomvirus (HPV), externa genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Individer som utvecklar symtom som tyder på överkänslighet efter administrering av en dos Gardasil bör ej ges fler doser av Gardasil.

Administrering av Gardasil bör senareläggas hos individer med akut svår febersjukdom. Lindrig infektion såsom mild övre luftvägsinfektion eller lindrig feber, utgör däremot inte en kontraindikation för immunisering.

Varningar och försiktighet

Beslutet att vaccinera en enskild kvinna ska ta hänsyn till risken för att hon tidigare har exponerats för HPV och den möjliga nytta hon har av vaccination.

Som för alla injicerbara vacciner bör adekvat medicinsk utrustning finnas lätt tillgänglig för de sällsynta fall av anafylaktisk reaktion som kan uppträda efter administrering av vaccinet.

Synkope (svimning) kan uppträda efter all vaccination, särskilt hos ungdomar och unga vuxna. Synkope, ibland i associerat med fall, har inträffat efter vaccination med Gardasil (se Biverkningar). Därför bör den vaccinerade patienten observeras noggrant under cirka 15 minuter efter vaccination med Gardasil.

Som med alla vacciner är det inte säkert att vaccination med Gardasil ger avsedd skyddseffekt hos alla individer.

Gardasil skyddar bara mot de sjukdomar som orsakas av HPV-typerna 6, 11, 16 och 18 samt i begränsad utsträckning mot sjukdomar orsakade av vissa relaterade HPV-typer.

Användning av Gardasil hos vuxna kvinnor ska ta hänsyn till variationen i förekomst av HPV-typer i olika geografiska områden.

Vaccination ersätter inte rutinmässig cervixscreening. Eftersom inget vaccin är 100% effektivt och Gardasil ej ger skydd mot alla HPV-typer, ej heller mot pågående HPV-infektioner, förblir rutinmässig cervixscreening mycket viktigt och bör följa lokala rekommendationer.

Det finns inga data från användning av Gardasil hos individer med nedsatt immunförsvar. Adekvat svar efter vaccinering kan utebli hos personer med nedsatt immunförsvar oavsett om det beror på användningen av potent immunsuppressiv terapi, genetisk defekt, infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller andra orsaker.

Vaccinet skall ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom eftersom blödning kan uppstå efter intramuskulär administrering hos dessa individer.

Skyddets varaktighet är för närvarande inte känd.

Biverkningar 

Obs! Detta är enbart de biverkningar man upptäckte i de egna kontrollgrupperna

Följande vaccinrelaterade biverkningar med en frekvens av minst 1,0 % har observerats bland dem som fått Gardasil och även med en högre frekvens än den som observerats bland dem som fått placebo. Dessa indelas i följande frekvensrubriker:

[Mycket vanlig (≥ 1/10); Vanlig (≥ 1/100, <1/10); Mindre vanlig (≥ 1/1 000, <1/100); Sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynt (<1/10 000), inklusive enskilda rapporter]

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: smärta i extremiteter.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket vanlig: feber.

Mycket vanlig: vid injektionsstället: rodnad, smärta, svullnad.

Vanlig: vid injektionsstället: blåmärken, klåda.

Dessutom observerades i kliniska prövningar biverkningar som ansågs vara vaccin- eller placebo-relaterade av prövaren med en frekvens lägre än 1%:

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mycket sällsynt: bronkospasm

Hud- och subkutan vävnad:

Sällsynt: Urtikaria.

I kliniska prövningar rapporterade individer i säkerhetspopulationen alla nya medicinska symtom under en uppföljningsperiod på upp till 4 år. Av 13 686 individer som fått Gardasil och 11 588 individer som fått placebo rapporterades 85 fall av ickespecifik artrit/artropati, 24 fall i Gardasilgruppen och 14 fall i placebogruppen.

Erfarenhet efter introduktion på marknaden

Det är ju först här det blir intressant tycker jag, och mer om detta i kommande inlägg!

Biverkningar efter introduktion på marknaden har rapporterats spontant för Gardasil och är inte angivna ovan.

Eftersom dessa biverkningar rapporterats frivilligt från en population av obestämd storlek går det inte att med säkerhet beräkna frekvensen eller att för alla biverkningar fastställa ett orsakssamband med vaccinexponering.

Blodet och lymfsystemet: idiopatisk trombocytopen purpura, lymfadenopati

Immunsystemet: allergiska reaktioner inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner.

Centrala och perifera nervsystemet: Guillain-Barrés syndrom, yrsel, huvudvärk, svimningar ibland åtföljt av rörelser av tonisk-klonisk typ.

Magtarmkanalen: illamående, kräkningar.

Muskuloskeletala systemet och bindväv: artralgi, myalgi.

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället: asteni, frossa, utmattning, sjukdomskänsla.

+ alla de som blivit avfärdade med att ”det har ingenting med vaccinationen att göra” Tycker ni fortfarande att det låter lika positivt som i reklamen? 😉

Bryter här så det inte blir alltför långt… (får nog ta tillbaka mitt tidigare inlägg idag om ”flera korta inlägg” – verkar inte vara min grej! 😉 )