Vad sker vid en vaccination?

Posted on april 16, 2011

0


Vid vaccination injiceras hela smittämnet i förvandlad form (tex mässlingsvirus, levande försvagat helvirus) eller olika komponenter av smittämnet (tex kikhostebakterier) tillsammans med bla aluminium och formaldehyd, som sedan stimulerar kroppen att bilda antikroppar och immunologiskt aktiva celler (bla minnesceller) som kan skydda mot infektion.

För att få tillräckligt säkert skydd behöver vaccinationen vanligtvis upprepas 3 gånger och man har då fått en sk grundimmunisering eller primärimmunisering. Det betyder att kroppen producerat antikroppar direkt riktade mot det specifika smittämnet samt byggt upp ett immunologiskt minne av smittämnet, som snabbt aktivear immunsystemet nästa gång det utsätts för sjukdomsframkallande bakterier eller virus. Försvaret bryter sedan ner smittämnet och ingen behöver nu bli sjuk.(?)

Skillnader mellan naturlig smitta och vaccination

Naturlig smitta

Genom en vaccination kan kroppen, utan att bli riktigt sjuk utveckla skydd (immunitet) mot en infektiionssjukdom och ”härmar” på så sätt immunsystemets mognad vid naturlig smitta.

Men vaccinationen skiljer sig på avgörande sätt från den naturliga infektionen.  Som tex vid vid mässling där viruset överförs från sjuka genom luftburna droppar och tas upp av slemhinnorna i luftvägarna hos friska. I mötet mellan viruset och människan sker en långsam mognadsprocess under den sk inkubationstiden, därefter utvecklas olika förkylningssymptom och sjukdomen kulminerar med hög feber och kraftiga utslag över hela kroppen. Vanligtvis kan man räkna med att hela sjukdomsförloppet från smitta till tillfrisknande sträcker sig över ca 28 dagar. Då har barnet övervunnit den naturliga sjukdomen genom egna krafter, vilket betyder att immunsystemet har reagerat med full kraft och därmed till 100% utvecklat ett försvar just mot mässling (=specifik immunitet). Undersökningar har också visat att motståndskraften mot andra sjukdomar tycks öka när vissa infektioner har övervunnits med egna krafter (=generell immunitet).

Vaccination

Vid vaccination injiceras smittämnet i förvandlad form och med olika tillsatser, som redan till sitt innehåll är helt främmande för människan – och naturen. Genom injektion för man in dessa substanser, som enbart förekommer i laboratorier, förbi kroppens skyddsbarriärer i luftvägarnas slemhinnor och lymfstationer vilket medför att den långsamma mognadsprocessen och inkubationstiden uteblir. Det för bl.a. med sig att immunsystemet blir sämre aktiverat och skyddet som byggs upp blir svagare och håller kortare tid. Det visar sig bl.a. i att mängden antikroppar i blodet efter en vaccination är lägre än efter genomgången naturlig mässling.

5-10% av de vaccinerade reagerar dessutom otillfredsställande eller inte alls. För mässling har det fått katastrofala följder för främst spädbarn och vuxna. (Återkommer till mässling i senare inlägg)

Förutom att vaccinerna är laboratorieframställda och inte längre liknar de naturligt förekommande smittämnena är mängden smittämne som injiceras många ggr större än vad som förekommer vid naturlig smitta.

Källa: ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar” Av Jackie Swartz